O Stowarzyszeniu

Geneza
Stowarzyszenie powstało na bazie wcześniejszej, ponad 20-letniej współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Michalitek w Miejscu Piastowym koło Krosna, prowadzącym Katolickie Placówki Wychowawcze “Nasz Dom”.
Współpraca ta polegała na organizowaniu letniego, 3-tygodniowego wypoczynku dzieci i młodzieży z tych domów dziecka w Rodzinach Zaprzyjaźnionych.
Rodziny – pełne, często wielopokoleniowe odpowiednio dobrane i przeszkolone przez Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej z Krosna oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, otwierały swoje domy, a przede wszystkim serca i pokazywały dziewczętom na czym polega funkcjonowanie rodziny – rozwiązywanie problemów, wypełnianie obowiązków, świętowanie, bycie razem. Pobyt w rodzinach normalnie funkcjonujących jest niezwykle istotny dla tych dziewcząt jako pewien wzór, którego niestety nie miały w swoich, najczęściej patologicznych rodzinach. Trafiając z roku na rok, o ile to tylko było możliwe, do tych samych rodzin, nawiązywała się więź i częstsze kontakty na święta i weekendy, często nawet po usamodzielnieniu i opuszczeniu placówek.
Celem tej akcji jest fizyczny wypoczynek po zakończonym roku szkolnym, ale również możliwość indywidualnego przebywania w normalnie funkcjonującej rodzinie i czerpania prawidłowych wzorców, które będzie można wykorzystać kiedyś, gdy założy się swoją rodzinę. Wieloletnie doświadczenie i liczne opinie Sióstr Michalitek – wychowawczyń potwierdzają, że działania te dają pozytywne efekty- utrzymywanie więzi z Ciocią i Wujkiem przez długie lata, wizyty już ze swoimi dziećmi, co może świadczyć o identyfikowaniu się z rodziną zaprzyjaźnioną jak swoją. Mając na uwadze środowiska, z których pochodzą dziewczęta przed trafieniem do domów dziecka i ich dotychczasowe negatywne, często destrukcyjne doświadczenia, to podjęcie każdej próby pomocy jest zasadne, aby przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym i wspierać rodzinę.

Przez te wszystkie lata zaangażowanych było około 100 rodzin , a jednorazowo przyjeżdżało nawet ponad 50 wychowanek. Tego rodzaju działalność pozwoliła wkroczyć na obszary biedy materialnej, społecznej i uzależnień, poznać autentyczne potrzeby i wyzwolić chęć szerszego działania w bardziej sformalizowanej formie jaką jest stowarzyszenie.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie – Nie bądź obojętny

Data dokonania wpisu -11 maja 2015 r.

KRS – 0000557500

NIP – 8181718980

REGON – 361483094

Nr konta bankowego – 52 8642 1139 2013 3933 1524 0001 (PBS O/ Dębica)

 

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie, pomoc dzieciom i rodzinom poprzez:
– pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a w szczególności dzieciom;
– doradztwo rodzinne, organizowanie spotkań i szkoleń rodzin zaprzyjaźnionych współpracujących z placówkami wychowawczymi;
– działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
– wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, oraz rodzin zaprzyjaźnionych z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi;
– działalność na rzecz opieki nad dziećmi;
– wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej, szczególnie z terenów wiejskich oraz rodzin najuboższych;
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
– działalność w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym, agresji i przemocy wśród członków rodzin w środowisku społecznym, szkolnym i rodzinnym;
– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
– udzielanie wsparcia umożliwiającego wejście w samodzielne życie poprzez pomoc w adaptacji;
– działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
– pomoc psychologiczną;
– propagowanie i organizowanie wolontariatu;
– działalność charytatywną na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej;
– wypoczynek dzieci i młodzieży;
– działalność związaną ze sportem i turystyką;
– działalność związana z promocją i ochroną zdrowia ludzkiego;
– działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;
– tworzenie programów i projektów służących realizacji celów Stowarzyszenia;
– pomoc dzieciom i młodzieży, które m.in. przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła, w duchu powściągliwości i pracy;
– podejmowanie działań zmierzających do wychowania w trzeźwości i wolnych od innych form uzależnień dzieci i młodzieży.

Siedziba i teren działania Stowarzyszenia

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ropczyce w woj. podkarpackim.

Terenem działania jest obszar RP, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Ropczyce i woj. podkarpackiego. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Organy i członkowie Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Zarząd, w którego skład wchodzą:
– prezes Zarządu – Krzysztof Miąso,
– prezes honorowy – Józef Gudyka
– wiceprezes Zarządu – Teresa Waleń,
– członek Zarządu – S. Małgorzata Mermer,
– członek Zarządu – Bernadeta Safin-Wielis,
– członek Zarządu – Alicja Gołaszewska;
3) Komisja Rewizyjna.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– członków zwyczajnych,
– członków wspierających,
– członków honorowych.

Majątek i finanse Stowarzyszenia

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
– składki członkowskie,
– darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
– dotacje, subwencje, udziały, lokaty i inne przychody określone prawem,
– dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego w przypadku jej zarejestrowania
i podjęcia.